Украинский  Русский  English 
Логін:
Пароль:
Проволока Акція Прайс лист Марочник сталей и сплавов SiteHeart


Останні новини

Публічний договір поставки

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. Харків                                                                                                                                                     22 лютого 2022 р.

 

_________________________________________________________________________________________, іменоване надалі Покупець, в особі ________________________________________________________,

діючого на підставі ___________________________________, з одного боку, і

Товариство з обмеженою  відповідальністю фірма «Тетра» (з іноземними інвестиціями), іменоване надалі Продавець, в особі Виконавчого директора Страхова Віталія Миколайовича, діючого на підставі Статуту та положення про Дирекцію, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.На умовах цього Договору Продавець зобов'язується продати та передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у специфікації та/або рахунку на оплату (що, має силу специфікацій в розумінні ст.266 Господарського кодексу України), іменована далі Продукція, а Покупець зобов’язується її прийняти та оплатити. Цей Договір є публічним у розумінні ст. 178 Господарського кодексу України.

1.2. Продавець гарантує, що Продукція належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.3. Найменування, одиниці виміру, загальна кількість Продукції, що поставляється, умови та строки постачання, ціна за одиницю, загальна вартість Продукції, що є предметом поставки за цим Договором, визначаються Сторонами у специфікаціях та/або рахунках на оплату. Підписана Сторонами специфікація чи рахунок на оплату є Додатком до цього Договору і його невід’ємною частиною. Специфікація чи рахунок на оплату може узгоджуватись також із застосуванням факсиміле та за допомогою засобів електронного зв’язку (сканування, електронний цифровий підпис тощо).

2. ЯКІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ

2.1. Якість Продукції, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

2.2. Приймання Продукції по кількості та якості здійснюється на підставі фактичних даних якості та кількості у відповідності з «Інструкцією про порядок приймання Продукції виробничо-технічного значення та товарів народного споживання по кількості», затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.07.1965 р. № П-6 (зі змінами та доповненнями) та «Інструкцією про порядок приймання Продукції виробничо-технічного значення та товарів народного споживання по якості», затвердженої Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966г. №П-7 (зі змінами та доповненнями) за виключенням умов, встановлених даним Договором, з урахуванням особливостей, передбачених даним Договором.

У випадку недостачі Покупець має повідомити Продавця не пізніше наступного робочого дня з дати поставки Продукції. Претензії по кількості Продукції пред’являються на протязі десяти календарних днів з дати поставки Продукції.

2.3 Претензії по якості поставленої Продукції може бути заявлена Покупцем в строк до 20 (двадцяти) календарних днів. В разі спливу строку вимога Покупця вважається необґрунтованою та не підлягає задоволенню. Претензії по кількості поставленою Продукції мають бути заявлені Покупцем при прийманні Продукції. Така претензія обов'язково має бути письмово підтверджена представником Продавця, що є підставою для допоставки необхідної кількості Продукції. У разі поставки Продукції із задіянням перевізника за порушення кількісних та/або якісних показників Продукції матеріальну відповідальність несе останній. В разі відмови Покупця від тари (ящик або захисна упаковка), в якій поставляється Продукція, Продавець не гарантує її збереження і заявлена Покупцем претензія по якості вважається необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Продавець зобов’язується поставити Продукцію в  узгоджений термін  з моменту здійснення оплати на підставі виставленого рахунку на оплату.

Базові умови поставки Продукції – EXW (склад Продавця), згідно «Інкотермс-2020», якщо інші умови не вказані у специфікаціях та/або рахунках на оплату.

За домовленістю Сторін поставка Продукції може здійснюватися на умовах FCA (у відповідності з вимогами Міжнародних правил «Інкотермс-2020», які застосовуються з врахуванням особливостей, пов’язаних з внутрішньодержавним характером Договору, а також особливостей, що виходять з умов даного Договору) силами перевізника або третьої особи, що надає послуги з перевезення. Для цього Покупець надає  Замовлення на поставку Продукції, в якому вказує дані про перевізника та  адрес складу перевізника або місця поставки. Продавець бере на себе обов’язки по завантаженню Продукції у на своєму складі. Усі зобов’язання та ризики, пов’язані з розвантаженням Продукції в погодженому Сторонами місці поставки несе Покупець. Послуги перевізника або третьої особи, що надає послуги з перевезення,  оплачує Покупець.

3.2. Умови поставки можуть бути змінені за згодою сторін, що зазначається у відповідної специфікації та/або рахунку на оплату. У випадку, коли Сторонами визначаються інші умови поставки, взаємовідносини Сторін будуть регулюватися положеннями, затвердженими у міжнародних торгових термінах «Інкотермс-2020», з урахуванням узгодження Сторонами конкретних умов поставки у відповідної специфікації та/або рахунку на оплату.

3.3. Продавець зобов’язується надати Покупцю наступні товаросупроводжувальні документи:

- рахунок на оплату;

- електронну податкову накладну;

- видаткову накладну;

- сертифікат якості – за письмовою заявкою Покупця.

3.4. Датою поставки Продукції є дата, вказана в видатковій накладній, яка надана Продавцем. Право власності на Продукцію переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Продукції. Продукція вважається переданою з моменту підписання видаткової накладної або передачі Продукції перевізникові, якщо інше не випливає з базису поставки. Видаткова накладна складається у двох примірниках для кожної із Сторін Договору, які мають однакову юридичну силу.

3.5 Продукція за умовами даного Договору може постачатися окремими партіями, з обов’язковим додаванням відповідної видаткової накладної.

3.6. Зобов’язання Продавця є виконаними з моменту переходу Продукції у власність Покупця (передача Покупцю або перевізникові вважається моментом переходу права власності). Продавець несе ризик випадкової загибелі Продукції до моменту переходу права власності на Продукцію до Покупця. Зобов’язання Покупця є виконаними з моменту оплати та прийняття замовленої Продукції. Покупець не може відмовитись від приймання Продукції (Партії Продукції) за відсутності підстав для відмови, передбачених чинним законодавством.

3.7. Упаковка, в якій поставляється Продукція, повинна відповідати встановленим в Україні стандартам або технічним умовам та забезпечувати, за умов належного поводження з вантажем, зберігання Продукції під час транспортування та звичайних умов зберігання.

3.8. Вартість тари та упаковки входить у вартість Продукції, якщо інше не зазначено у відповідної специфікації та/або рахунку на оплату.

4. ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціни на Продукцію, яка поставляється, визначаються Сторонами в рахунку на оплату в національній грошовій одиниці України – гривні. Ціни дійсні тільки для даного Договору протягом строку, встановленого Договором. Загальна сума Договору визначається на підставі загальної суми оплачених рахунків на оплату або видаткових накладних.

4.2. Оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу грошей на поточний рахунок Продавця на умовах 100% попередньої оплати. Здійсненням оплати, без узгодження умов договору поставки, Покупець підтверджує свою згоду укласти договір на умовах публічного Договору, розміщеного на сайті Продавця http://www.setki.com.ua/page-publichnyj_dogovir_postavki.html.

4.3. Моментом оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Продавця. Після здійснення банківського переказу Покупець зобов’язаний електронною поштою надати Продавцю копію доручення (довіреності)  на отримання Продукції, яка має силу оригіналу до моменту його отримання.  Оригінал доручення надається при отриманні Продукції на складі Покупця. При отримані Продукції через перевізника або третю особу, що надає послуги з перевезення, Покупець зобов’язаний вислати підписану видаткову накладну і оригінал доручення протягом 3 днів після отримання Продукції.

4.4. У випадку наявності в Покупця заборгованості за вже отриману Продукцію, Продавець має право зарахувати отриману передоплату за наступне замовлення як оплату такої заборгованості та штрафних санкцій.

4.5.  Продавець зобов’язаний протягом строку, встановленого в Податковому кодексі України, з моменту поставки Продукції (товару, послуг) (здійснення оплати) виписати, оформити, зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних в строк обумовлений  нормами Податкового Кодексу України. Продавець зобов’язується надсилати Покупцю в електронному вигляді виписані та зареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування за допомогою модуля електронного документообігу в програмному забезпеченні «M.E.DOC IS» або на електронну адресу: _______________________.

У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, Продавець зобов’язується розпочати процедуру розблокування такої податкової накладної/розрахунку коригування згідно порядку розблокування, що діє на момент такого зупинення реєстрації.

Якщо Продавцем пройдено всю процедуру щодо розблокування податкової накладної/розрахунку коригування, але податкову накладну/розрахунок коригування розблоковано не було, обов’язки  Продавця щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування вважаються виконаними належним чином у повному обсязі.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання будь-якої із Сторін перейнятих на себе за даним Договором зобов'язань, вона несе відповідальність перед іншою Стороною відповідно до вимог чинного законодавства України.

Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. У випадку постачання Продукції неналежної якості, Продавець зобов'язаний замінити її на якісну протягом 20 робочих днів.

5.3. Сторони домовились, що спричинені невиконанням однією стороною своїх зобов’язань за Договором збитки відшкодовуються іншій стороні в розмірі не більше 1000 грн.

5.4. Усі спори між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, розв’язуються у Господарському суді. При вирішенні спорів, що стосуються виконання  гарантійних зобов’язань, Сторони будуть керуватися чинним законодавством України.

5.5. Продавець не несе відповідальність за звітність Покупця, за документами наданими Продавцем, перед будь-якими державними органами.

6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове невиконання Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

6.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п. 6.1. цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

6.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)  стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, проведення антитерористичних операцій, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

6.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

6.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів. 

6.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним в Україні законодавством.

6.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно (не пізніше 5-ти діб з моменту настання форс-мажорних обставин) із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору. Не повідомлення або невчасне повідомлення однієї із сторін про неможливість виконання взятих за даним Договором зобов'язань, позбавляє сторону права посилатися на будь-яке вищезгадане зобов'язання, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

6.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

6.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

6.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває більш ніж 6 місяців і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути припинений в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмового повідомлення про це іншій Стороні.

6.7. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі і в односторонньому порядку, на підставі пунктів 6.5 та 6.6 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.      

6.8. За домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 6.5 та 6.6 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення оплати Покупцем. Строк дії даного Договору до моменту належного їх виконання Сторонами.

7.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки, за даним Договором, третій особі без письмової згоди іншої сторони.

7.4. Будь-яке повідомлення, яке одна сторона надсилає іншій стороні відповідно до цього Договору, надсилається на адреси, зазначені в розділі «Адреси та реквізити Сторін» цього Договору, з повідомленням відправника про отримання. Датою отримання також вважається останній день строку зберігання відправлення у поштовому відділенні за місцезнаходженням Сторони - отримувача.

Будь-які повідомлення і документи, які направляються електронною поштою Покупцем та/або Продавцем, мають юридичну силу до моменту обміну їх оригіналами. Належним підтвердженням направлення документу та його отримання будь-якою із Сторін є звичайне технічне підтвердження відповідного обладнання Покупця чи Продавця про відправлення документу: звіт серверу про відправлення електронного повідомлення тощо.

Будь-які повідомлення і документи, можуть надаватися електронною поштою з наступним надісланням/передачею протягом 10 (десяти) робочих днів їх оригіналу Стороні - отримувачу.

7.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI кожний із представників Сторін шляхом підписання цього Договору дає згоду на обробку власних персональних даних та/або гарантує наявність згоди на обробку персональних даних працівників Сторони.

7.6. У відповідності до Податкового кодексу України Продавець - платник податку на прибуток на загальних підставах.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ

ПРОДАВЕЦЬ

________________________________________

________________________________________

 

Юридична адреса: ___________________________

_____________________________________________

 

Поштова адреса: _____________________________

_____________________________________________

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

ТОВ фірма «Тетра»

(з іноземними інвестиціями)

 

Юридична адреса: пр. Любові Малої, 93

м. Харків, Україна, 61001

 

Поштова адреса: пр. Любові Малої, 93

м. Харків, Україна, 61020

 

р/р UA433515330000026007060381123 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Харків

Код ЄДРПОУ 32564661

ІПН 325646620354

Тел/факс: +38(057) 716-23-91, 716-23-92

Електронна адреса: info@setki.com.ua

 

___________

___________

 

 

 

Виконавчий

директор

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

 

                  В.М. Страхов